Sjukdom og skadar på jobb kostar Noreg 30 milliardar årleg, ifølgje undersøkingar utførte av Sintef. Ei god helseforsikring sparer den tilsette og bedrifta for unødig tid i helsekø.

Små og mellomstore bedrifter er ekstra sårbare for fråvær, spesielt om den som blir borte sit på spesialkompetanse. Det kan også vere ei belasting å tenkje på sjukdomen i veker og månader mens ein ventar på behandling. Eika Forsikring tilbyr derfor helseforsikring gjennom Vertikal Helse.

Nesten 100 dagar spart
I følgje Helsedirektoratet ventar vi i snitt 58 dagar på time hos spesialist. I tillegg kjem tida frå du har vore hos spesialist til du kjem inn til behandling, noko som også tek i snitt 56 dagar. Denne gir ein total på 114 dagar med venting. Med helseforsikring ventar du ifølgje Vertikal Helse gjennomsnittleg 5,3 dagar før du kjem til spesialist. Deretter tek det i gjennomsnitt 7,8 dagar til du får behandling eller operasjon. Med andre ord, frå du får til du får behandling for skaden din, tek det 13,1 dager. Alt i alt blir dette ein forskjell på heile 98,9 dagar. Dette er nesten 100 dagar med venting og uvisshet som bedrifta og den tilsette kunne unngått.

I praksis inneheld ei helseforsikring hos Vertikal Helse fleire andre gunstige betingelser også

  • Du får ein personleg medisinsk rådgivar som følgjer deg gjennom heile behandlingsløpet
  • Kostnader knytte til behandling, reise og opphald blir dekt når det er bestilt av Vertikal Helse
  • Inntil 10 behandlingar hos psykolog for psykiske plagar
  • Døgnopen Helsetelefon med enkle tips og råd for heile famiilien

Som arbeidsgivar er det godt å vite at dei tilsette blir varetekne når dei er sjuke. Riktig helseforsikring er dessutan eit sterkt førebyggjande helsetiltak som gir ein tryggare, meir forutsigbar kvardag for både bedrifta og dei tilsette. Kortare sjukefråvær skånar dei andre tilsette for overbelasting, og gir meir produksjonstid framfor administrasjon og opplæring av vikarar.

Har du ein plan for å vareta helsa til dei tilsette?
Lurer du på kor lønnsamt ei god helseforsikring vil vere for bedrifta di? Snakk med bankrådgivaren din, som kan hjelpe deg å setje opp reknestykket.