Butikkforsikring

Dette er ei kombinert forsikring som dekkjer dei fleste behov du har som butikkeigar.
  • Omfattar maskiner, varer og lausøyre samt ansvarsforsikring og avbrotstap i 18 månader
  • Utvid forsikringa med dekning for eiga innreiing av bygningen
  • Vel sesongvarierte forsikringssummar
Kontakt meg om Butikkforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Butikkforsikring er ei kombinert forsikring som omfattar dei fleste behov som handelsverksemder har: 

Brann-, vatn- og innbrotskadar. 

  √  

Avbrotstap i inntil 18 månader. 

Bedrifts- og produktansvar ved ting- eller personskade.

Rekonstruksjon av arkiv, datafiler og liknande.   
Rydjingsutgifter etter erstatningsmessig skade. 
Vindauge og skilt.
Bygningsmessig tilleggsinnreiing. 
Underslag, bedrageri og liknande.    √ 
Ran og overfall.    √ 
Rettshjelp.  

Tilleggsforsikringar

Forsikringa kan utvidast med: 

Varer i kjøle- og frysedisk ved feil eller svikt i
kjølesystem eller straumtilførsle. 

  √  

Innhald i verdiskap. 

Tank med innhald. 

Datautstyr og databerarar.   
Lønn til tilsette. 
Post i butikk.