Kontorforsikring

Dette er ei kombinert forsikring som dekkjer dei nødvendige behova i ei kontorverksemd.
  • Omfattar maskiner og lausøyre på kontoret, samt kontoransvar og avbrotstap i 18 månader
  • Forskjellen mellom forventa driftsresultat utan skade, og det faktiske driftsresultatet ved skade blir erstatta
  • Dekkjer brann-, vatn- og innbrotsskadar, samt underslag, bedrageri, ran og overfall
Kontakt meg om Kontorforsikring

Kontorforsikring omfattar


Brann-, vatn- og innbrotsskadar

  √  

Avbrotstap i inntil 18 månader

Ansvarsforsikring - unnateke profesjonsansvar

Ekstrautgifter til nødvendig framhald av kontorverksemda etter erstatningsmessig skade

 

Rekonstruksjon av arkiv, datafiler og liknande

Rydjingsutgifter etter skade

Vindauge og skilt

 

Bygningsmessig tilleggsinnreiing

 

Underslag, bedrageri og liknande

 

Ran og overfall

 

Rettshjelp