Koronapandemien

Kva dekkjer reiseforsikringa?

Har du helårs reiseforsikring?

Koronasituasjonen – informasjon om hva reiseforsikringen omfatter

Artikkelen ble sist oppdatert 29. november 2021.

Eika Forsikring følger reiseråd som til enhver tid foreligger fra Utenriksdepartementet. UDs reiseinformasjon finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Viktig informasjon
Fra og med 27. november innføres pandemirelatert reiseråd til flere land i Sør-Afrika for å begrense og forsinke spredning av den nye virusvarianten som er oppdaget der. UD fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til disse landene. Rådet vil vurderes fortløpende i samråd med helsemyndighetene. 

I land hvor det ikke foreligger reiseråd vil reiseforsikringen din gjelde som normalt, også om du skulle bli koronasyk. Vær allikevel oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter avbestilling, fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager hvis du ønsker å avbryte reisen på grunn av endring i smittesituasjonen på reisemålet uten at norske myndigheter har utstedt nye reiseråd.

Utenlandsreiser
Vår anbefaling er at du holder deg oppdatert over hvilke land det til enhver tid foreligger reiseråd til. Dette finner du på hjemmesiden til Utenriksdepartementet. Vi anbefaler også å følge med på hvilke karanteneregler og regler for covid-19-testing som evt. måtte gjelde før og ved hjemkomst. Disse finner du på hjemmesiden til regjering.no. Vær oppmerksom på at reiseforsikringen ikke dekker karantene du blir pålagt ved hjemkomst. Vi anbefaler alltid våre kunder å følge reiserådene.

Avbestilling av utenlandsreiser
Vi dekker avbestilling dersom det ved utreisetidspunktet foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet, forutsatt at det 
ikke forelå reiseråd når reisen ble bestilt. 

Avbestilling av innenlandsreiser
Vår helårs reiseforsikring omfatter avbestilling dersom du skulle bli akutt syk. Forsikringen er også utvidet slik at den også omfatter avbestilling av fritidsreiser dersom du ikke får reist fordi du sitter i pålagt smittekarantene. Utvidelsen gjelder med avreise fra og med 31. januar 2021, til og med 31. desember 2021.

Forutsetningene for utvidet dekning:

 • Utlegget er ikke refunderbart av reisearrangør.
 • Du er syk eller har symptomer som er forenelig med koronasykdom og skal i karantene iht. retningslinjene til FHI.
 • Du eller noen i medforsikret familie blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter.
 • Når din eneste medreisende blir pålagt slik karantene.
 • Dette må kunne dokumenteres.

Utvidet dekning for avbestilling gjelder ikke ved:

 • Frykt for smitte.
 • Mistanke om smitte.
 • Selvvalgt karantene.
 • Innreisekarantene etter utenlandsopphold.
 • Smitteverntiltak der du befinner deg eller dit du hadde planlagt å reise.
 • Utlegg som er refunderbart av reisearrangør.

Har du reiseforsikring gjennom kredittkortet ditt?

Dette bør du vite om kredittkortforsikringa viss du planlegg ein ny utenlandstur

Smittesituasjonen i Europa og verda gjer at ein bør unngå å reise. Det som gjer situasjonen uviss akkurat no er blant anna at land og regionar raskt kan gå frå gult til raudt. Vi anbefaler derfor at ein framleis har litt is i magen når det gjeld bestilling av reise.

For å kunne avbestille ei reise utan at du eller nokre i reisefølgjet er sjuk, treng du ei ordinær heilårs reiseforsikring. Kansellering grunna Covid-19 vil ikkje vere dekte av kredittkortforsikringa, men av den heilårlege reiseforsikringa.

Spesielle reglar som gjeld for kredittkortet
Alle kredittkorta våre blir leverte i samarbeid med Mastercard og følgjande gjeld ved reklamasjon under naturkatastrofar, regionale tragediar eller globale hendingar (informasjonen er under løpende oppdatering): 

 • Du kan reklamere på varer eller tenester du har kjøpt med kortet som ikkje er levert til avtalt dato. Det vil seie, at du kan reklamere blant anna på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikkje innvilgar refusjon. Det same gjeld for billettar til ulike arrangement dersom arrangøren ikkje refunderer billettkostnadene.

Flyreise jfr. forbrukarrådet si nettside
Dersom ei flyreise blir innstilt eller kansellert, har du valet mellom refusjon av billettkostnaden for den delen av reisa du ikkje får nytta, eller ny reise på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet kan ikkje sjå bort frå desse rettane. Du har også krav på forseinkingsrente rekna 7 dagar frå du kravde refusjon til kravet blir betalt. Forseinkingsrente må du krevje særskild.

Førebels gjeld følgjande i samanheng med koronautbrotet (informasjonen blir kontinuerleg oppdatert)

 • Ved legeordinert karantene eller sjukdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetida/sjukdom hindrar avreise.
 • Avbestilling som følgje av UD sine reiseråd blir ikkje dekt av denne forsikringa. 

Vi anbefaler deg å ta ein titt på forsikringsvilkåra våre og gjere deg kjend med dei ulike dekningane. Lurer du på kva forskjellen er mellom dei ulike reiseforsikringane? Ta ein titt på dekningssamanlikninga vår.

Treng du å melde skade, kan du enkelt levere skademelding på nett.

Spørsmål og svar om din reiseforsikring via kredittkortet