Personalforsikring

For å ta ekstra godt vare på medarbeidarane dine, kan du kjøpe eigne personalforsikringar som dekkjer meir enn det ei obligatorisk yrkesskadeforsikring gjer.
  • Gir erstatning om medarbeidaren døyr. Ektefelle eller sambuar sitt liv kan også forsikrast
  • Gir auka erstatning ved medisinsk invaliditet
  • Gjeld uførleik og meinerstatning ved skade etter andre sjukdomar enn yrkessjukdomar
Kontakt meg om Personalforsikring

Gruppelivsforsikring 
Gir erstatning dersom den tilsette døyr. Ektefelle/sambuar sitt liv kan også forsikrast.
Erstatningane er valføre og kan avtrappast med alder.

Erstatning ved død inntil 40 G. Erstatninga kan avtrappast med alder.
Gruppeliv kan utvidast til å omfatte erstatning ved ektefelle/sambuar sin død inntil 15 G. 


Annan sjukdom

Gir erstatning ved ervervsmessig uførleik og medisinsk invaliditet, over 50%, etter
sjukdom som ikkje er yrkessjukdom.

Tap i framtidig erverv: 22-30 G eller 11-15 G.

Medisinsk invaliditet: 4,5 G.


Annan sjukdom kan utvidast: 

Utvida menerstatning ved medisinsk invaliditet med 5,5-25,5 G.