Tenestereiseforsikring

Reise Bedrift gjeld alle typar tenestereiser, også til og frå jobb.
  • Gjeld i heile verda, både på korte dagsreiser og på lengre reiser inntil 60 dagar
  • Utvid forsikringa til å dekkje ferie- og fritidsreiser for medarbeidarane dine med familie
  • Arbeidsgivar sine eigedelar er medforsikra for inntil 50 000 kroner
Kontakt meg om Tjenestereiseforsikring

Dette blir dekt av forsikringa:

Reisegods - forsikringssum kr 40 000.
Arbeidsgivar sine effektar er medforsikra inntil kr 50 000.
Reisesykje og heimtransport - uavgrensa sum. 
Reiseansvar - forsikringssum kr 10 000 000.

Reiseavbrot - forsikringssum kr 50 000 per person. 
Rettshjelp - forsikringssum kr 100 000.
Forseinking.     
Avbestilling - forsikringssum kr 50 000 for kvar sikra. 
Forsikringa må vere i kraft før reisa/depositum blir betalt.
Evakuering - erstattar nødvendige og dokumenterte meirutgifter 
til reise og opphald, maks. 45 dagar. 

Tilleggsforsikringar

Forsikringa kan utvidast med: 

Ferie/fritidsreiser (inkluderer familie) 
Reise Pluss
Ulukke (gjeld der lov om yrkesskade ikkje gjeld)

Remplassering (dersom behov for avløysar etter erstatningsmessig
heimtransport)