Dødsfallforsikring

Har du tenkt på korleis livet kan bli dersom ein av forsørgjarane i familien døyr? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finn vi ei løysing som gir tryggleik for familien.
  • Utbetales skattefritt som eit eingongsbeløp
  • Gir økonomisk handlefridom til dei attlevande
  • Sikre dine nærmaste økonomisk ved eit dødsfall
Kontakt meg om Dødsfallforsikring

Om forsikringa

Denne forsikringa passar alle som har gjeld og/eller forsørgjaransvar.

  • Kan kjøpast av personar mellom 18 og 70 år. Forsikringa varar til forsikringstakar er 80 år.
  • Du fastset fritt kven som skal få utbetalt forsikringssummen ved død.
  • Utbetalinga er skattefri, og kan disponerast etter eige ønske.

Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte.

Gode råd

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.